REMODELACIÓ MAMARIA AVANÇADA

DesktopBLACK_Demanar_cita

REMODELACIÓ MAMARIA AVANÇADA

Avis Legal

1. TITULARITAT DEL PORTAL.

ANANDA CAPITAL GROUP, S.L. (d’ara endavant, Entitat) és titular del portal web www.hospitalesweb.com (d’ara endavant, el Portal).

El seu domicili es troba al carrer de Ronda General Mitre, número 130, 7è 1a, (08006) Barcelona i el seu CIF és B-65961476. L’Entitat es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 43635, foli 192, full B 434162.

Podeu contactar amb nosaltres al 937 434 900 ia l’adreça de correu electrònic udrc@hospitalesweb.com.

2. ACCÉS I ÚS DEL PORTAL.

Si per a la utilització, la prestació i/o la contractació d’algun producte o servei ofert a través del Portal, l’Usuari hauria de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per accedir als productes o serveis de què es tracti. Si a conseqüència del registre, l’Usuari hauria de fer ús d’una contrasenya, aquest es comprometi al seu ús diligent ia mantenir-ne la confidencialitat. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadores i/o contrasenyes que li siguin subministrats per l’Entitat, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre’n la utilització per persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari la utilització i/o contractació dels productes o serveis oferts al Portal. En tot cas, l’accés, la navegació i l’ús del Portal i, si escau, l’ús o la contractació dels productes o serveis que siguin oferts a través d’aquest es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida per l’Entitat o per personal autoritzat de l’Entitat, relativa a l’ús del Portal i els continguts.

3. RESPONSABILITATS I LIMITACIONS.

En la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, l’Entitat no garanteix ni es fa responsable de:

(i) La continuïtat dels continguts del Portal i/o la manca de disponibilitat o accessibilitat del Portal o continuïtat tècnica d’aquest;

(ii) L’existència d’interrupcions o errors a l’accés al Portal, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet;

(iii) L’absència d’errors o inexactituds als continguts, serveis o productes;

(iv) L’absència de virus i altres components nocius al Portal o al servidor que el subministra;

(v) La invulnerabilitat del Portal i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin;

(vi) La fiabilitat i/o adequació, per a un propòsit o fi particular, de la informació publicada i/o subministrada;

(vii) Si escau, la manca d’utilitat, benefici o rendiment dels continguts o serveis del Portal;

(viii) Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l’Entitat estableix al Portal oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat d’aquest;

(ix) Qualssevol altres danys que poguessin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Portal o dels llocs web als quals, si escau, s’hagin pogut establir enllaços (enllaços).

L’Entitat realitza els màxims esforços per evitar errors als continguts que es publiquen al Portal. L’Entitat no es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts, que puguin aparèixer al Portal, quan siguin proporcionats per tercers i l’Entitat no hagi tingut coneixement d’aquests errors.

4. CONTINGUT DEL WEB. EXCLUSIÓ DE GARANTIES.

Al Portal i les pàgines a les quals es té accés (blogs i xarxes socials), l’Usuari podrà trobar informació destinada al públic en general (actualitat, noves tecnologies, recomanacions, tendències, etc.) sobre el camp de la remodelació corporal (cosmètica, cirurgia estètica, dietètica i nutrició, exercici físic, medicina estètica, moda, etc.).

El contingut del Portal (dibuixos, fotografies, textos, vídeos, etc.) és orientatiu i en cap cas no pot ni pretén substituir la informació proporcionada individualment per un especialista durant una visita diagnòstica o informativa.

El Portal pot contenir informació, advertiments i declaracions proporcionades per tercers. Aquesta informació no constitueix consell mèdic o professional ni els pot substituir. L’Entitat no es fa responsable de les decisions dels usuaris basades en la informació proporcionada a través del Portal. Qualsevol informació publicada al Portal ha d’entendre’s feta exclusivament per a fins generals, tenint un caràcter merament orientatiu i aquesta no substituirà el necessari assessorament professional que, si escau, un Usuari pugui necessitar.

L’Entitat no garanteix ni dona suport a l’exactitud o fiabilitat de qualsevol informació o contingut ni dels resultats obtinguts a partir de l’ús que es pugui donar a aquesta informació i no tindrà cap responsabilitat respecte dels Usuaris.

L’Usuari n’és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la informació publicada i/o subministrada amb relació als productes o serveis del Portal té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Portal i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos al Portal, per propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat o, si escau, del titular dels drets a què corresponguin.

L’accés i la navegació de l’Usuari pel Portal, així com l’accés i l’ús dels serveis o productes oferts, en cap cas no s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de l’Entitat, excepte quan s’estableixi expressament el contrari en les condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si escau, siguin oferts a través del Portal. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor («copyright») i altres dades d’identificació dels drets de l’Entitat o dels seus titulars, incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació i/o d’identificació que s’hi puguin contenir.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, siguin titularitat de l’ Entitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment, previ, exprés i per escrit de l’Entitat o dels seus legítims titulars. En cap cas, llevat de manifestació expressa en contra, l’accés o ús del Portal i/o dels seus continguts, confereix a l’Usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius que s’hi incorporen.

L’ús, explotació i/o utilització no autoritzada dels continguts del Portal, així com qualsevol acte de naturalesa similar del qual es derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. 

6. ENLLAÇOS.

 6.1 Enllaços des del Portal a altres pàgines web.

L’Entitat pot oferir enllaços, directament o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es troben fora del Portal. La presència d’aquests enllaços al Portal tenen una finalitat informativa, en cap cas no constitueix una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin o puguin oferir a les pàgines web de destinació ni implica l’existència d’una relació de dependència amb l’entitat titular de la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l’Entitat no serà responsable d’establir els termes i les condicions que cal tenir en compte en la utilització, prestació i/o contractació d’aquests serveis per part dels tercers esmentats i, per tant, no en podrà ser considerat responsable. 

L’Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web a què es puguin establir enllaços des del Portal. En conseqüència, l’Entitat no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a què es puguin establir un enllaç des del Portal.

Això no obstant, en cas que l’Entitat arribi a tenir coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què es remet des dels enllaços esmentats és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent al més aviat possible.

Així mateix, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, ho hauran de comunicar immediatament a l’Entitat als efectes que es procedeixi a analitzar la situació en particular i, si escau, a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

Per evitar qualsevol gènere de dubtes, el fet que en accedir a una determinada pàgina web existeixi un “frame” o “marc” a la part superior del qual aparegui el nom o logotip de l’Entitat, en cap cas implica que aquesta sigui la propietària o titular d’aquestes pàgines web, sent els propietaris i titulars de les pàgines web els que apareguin identificats com a tals en aquestes.

6.2 Enllaços des d’altres pàgines web al Portal.

Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal, caldrà observar els requisits següents:

(i) Haurà de demanar l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Entitat.

(ii) L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal del Portal, llevat que s’autoritzi expressament una altra cosa.

(iii) L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari, mitjançant un clic, a la pàgina principal i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del portal. En cap cas, llevat que l’Entitat autoritzi una altra cosa, la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el Portal, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus frames o crear un « browser» sobre qualsevol de les pàgines del Portal.

(iv) A la pàgina web des de la qual s’estableix l’enllaç no es pot declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat aquest enllaç, sense que hagi estat així. Si l’entitat que fa l’enllaç des de la seva pàgina web al Portal correctament, voldria incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip o qualsevol altre signe identificatiu de l’Entitat i/o del Portal, haurà de comptar prèviament amb l’autorització prèvia expressa i per escrit de l’Entitat.

(v) En tot cas, l’Entitat prohibeix l’establiment d’ enllaços al Portal des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic, la legislació vigent, les normes socials generalment acceptades, siguin lesius dels legítims drets de l’Entitat o de tercers o que de qualsevol manera puguin afectar o fer malbé la bona imatge i reputació de l’Entitat.
 
7. PROTECCIÓ DE DADES. COOKIES.
 

Responsable del Tractament i dades de contacte

ANANDA CAPITAL GROUP, S.L. – B-65961476, amb domicili al carrer de Ronda General Mitre, número 130, 7è 1a, (08006) Barcelona. Podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades al telèfon 937 434 900 oa l’adreça udrc@hospitalesweb.com.

Finalitat

Atenció i gestió de la vostra sol•licitud de consulta, estudi previ i realització de pressupost, així com remetre-li informació del vostre interès, fins i tot per mitjans electrònics, i atendre qualsevol sol•licitud de consulta o informació.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Durada

Durant el període de temps legalment establert (en funció del tractament mèdic i/o quirúrgic realitzat), transcorregut el qual les vostres dades i Història Clínica seran destruïts

Drets

Té reconeguts els drets previstos a la legislació vigent en matèria de privadesa, que podrà exercitar dirigint una sol•licitud, juntament amb una còpia del seu DNI/NIE/Passaport, al Responsable del Tractament, a través de les dades de contacte que figuren a dalt. Si considereu que el tractament de les vostres dades incompleix la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

El Portal utilitza cookies, pròpies i de tercers, amb la finalitat de millorar l’experiència de l’usuari i realitzar un estudi analític de la navegació dels usuaris. L’Usuari podrà configurar el vostre navegador per no rebre aquestes cookies i seran rebutjades. En cas contrari, entenem que comptem amb el seu consentiment per instal·lar-lo.

En els següents enllaços, corresponents als navegadors més utilitzats, trobareu informació per configurar el vostre navegador de manera que les cookies siguin rebutjades:

– Internet Explorer Consulteu també el suport de Microsoft o l’ajuda del navegador.
 
– Firefox Consulteu també el suport de Mozilla o l’ajuda del navegador.
 
– Chrome Consulteu també el suport de Google o l’ajuda del navegador.
 
– Safari Consulteu també el suport d’Apple o l’ajuda del navegador.
 
– Opera Consulteu també el suport d’Òpera o l’ajuda del navegador.
 

8. DURADA I MODIFICACIÓ.

L’Entitat es reserva el dret de modificar aquest Avís Legal quan sigui necessari a l’efecte d’adequar-se als canvis legislatius, de negoci i/o tecnològics. Els textos actualitzats seran vàlids i tindran efecte des de la seva publicació al Portal o, si escau, una vegada notificats als Usuaris en els termes previstos en la referida notificació.

La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en què passaran a tenir vigència els textos actualitzats.

9. COMUNICACIONS.

Qualsevol comunicació entre l’Entitat i l’Usuari s’haurà d’adreçar a l’Entitat a través dels mitjans de contacte indicats més amunt, preferentment per via electrònica. En tot cas, i llevat que la llei determini expressament una altra cosa, les comunicacions de l’Entitat cap a l’Usuari es faran preferentment per via electrònica, utilitzant les dades de contacte subministrades.

L’Usuari accepta expressament la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la tramesa de comunicacions entre i/o amb l’Entitat.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE.

Aquest Avís Legal i qualsevol relació que sorgeixi de la seva acceptació o s’hi relacioni es regeixen exclusivament per la legislació espanyola que sigui aplicable.

© 2022 ANANDA CAPITAL GROUP, S.L. Tots els drets reservats.